Informace o ochraně osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.sadalsundhouse.com:

Nela Zoe Holanová

místo podnikání Na Spravedlnosti 5395, 430 03, Chomutov

IČO: 087 30 482

adresa pro doručování elektronické pošty: info@sadalsuudhouse.com

(dále jen “prodávající”)

je jako správce osobních údajů povinen chránit zpracovávané osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V tomto textu poskytuje prodávající svým zákazníkům informace o zpracování jejich osobních údajů, ke kterému dochází v rámci provozování on-line obchodu na internetové adrese www.sadalsundhouse.com (dále jen „on-line obchod“), zejména o tom, jak prodávající s osobními údaji nakládá, k jakým účelům je využívá, komu je poskytuje a jaká jsou individuální práva subjektů údajů, tj. osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Oprávnění prodávajícího ke zpracování osobních údajů

Při provozování on-line obchodu získává prodávající osobní údaje přímo od zákazníků při odeslání objednávky v on-line obchodě. Prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Při zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty mohou být dále zpracovávány údaje zákazníka v rozsahu IP adresa, verze operačního systému, lokační údaje na úrovni státu, verze prohlížeče a typ zobrazovacího zařízení. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může prodávající zpracovávat další kategorie osobních údajů zákazníků v rozsahu specifikovaném v každém souhlasu.

Prodávající je i bez souhlasu zákazníků on-line obchodu oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje z titulu

 1. zajištění řádného fungování on-line obchodu;
 2. plnění práv a povinností plynoucích z kupních smluv (objednávek) učiněných prostřednictvím on-line obchodu;
 3. oprávněných zájmů prodávajícího (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely nebo informování zákazníků o aktivitách prodávajícího); a
 4. plnění povinností uložených prodávajícímu právními předpisy (zejména se jedná o daňové a účetní povinnosti);

to vše nejméně po dobu trvání práv a povinností z kupní smlouvy, nejméně však po dobu 3 let.

V případě, že zákazník nesdělí prodávajícímu osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, nebude objednávka zákazníka odeslána a kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím nevznikne.

Prodávající je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků on-line obchodu na základě udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů. V takovém případě prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely a po dobu vyjádřené individuálně v každém souhlasu zvlášť. Zákazníci nemají povinnost souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnout.

Předávání osobních údajů

Prodávající může osobní údaje předávat třetím osobám (příjemcům osobních údajů)

 1. za podmínek stanovených právními předpisy;
 2. pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování on-line obchodu; nebo
 3. případně dalším osobám za podmínek specifikovaných v uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření prodávajícího mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli osobních údajů v České republice i v zahraničí. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám, společnostem provádějícím průzkum spokojenosti zákazníků, provozovatelům call center a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

Práva zákazníků při zpracování jejich osobních údajů

Každý zákazník on-line obchodu, jehož osobní údaje prodávající zpracovává, má právo

 • na přístup ke svým osobním údajům – na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům prodávající poskytne informace o účelech zpracování osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů a jejich příjemcích, o plánované době uložení osobních údajů a o dalších právech, které zákazník může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů využít;
 • na opravu osobních údajů – na základě uplatnění práva na opravu prodávající opraví bez zbytečného odkladu nepřesný osobní údaj;
 • na výmaz osobních údajů – na základě uplatnění práva být zapomenut prodávající vymaže označené osobních údaje; prodávající však osobní údaje nevymaže, pokud je jejich zpracování založeno na platném právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků prodávajícího;
 • na omezení zpracování osobních údajů – na základě uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů prodávající případně omezí zpracování označených osobních údajů; po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci prodávající zpracovávat dotčené osobní údaje pouze se souhlasem zákazníka, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků prodávajícího nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování – po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude prodávající oprávněn využívat osobní údaje pro účely specifikované v odvolaném souhlasu.

Každý zákazník on-line obchodu, jehož osobní údaje prodávající zpracovává, má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Uvedená práva mohou zákazníci uplatňovat na e-mailové adrese uvedené v záhlaví této informace.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost, pokud se zákazník domnívá, že prodávající porušil právní předpisy, které upravují zpracování a ochranu osobních údajů.